ZUS od przychodu 2019 – czy daje realne korzyści?

ZUS od przychodu 2019 – czy daje realne korzyści?

ZUS od przychodu – czy daje realne korzyści?

Już od 2019 r. niektórzy przedsiębiorcy będą mieli możliwość opłacania składek ZUS uzależnionych od uzyskiwanego przychodu.

Składki zdrowotnej powyższa ulga nie dotyczy, będzie ona taka sama zarówno dla korzystających, jak i niekorzystających z preferencji, więc nie uwzględniamy jej w wyliczeniach.

Będzie to przywilej, a nie przymus. Oznacza to, że osoba uprawniona do opłacania składek od podstawy uzależnionej od przychodu będzie mogła, a nie musiała od tej kwoty opłacać składki.

Rezygnacja z opłacania składek od przychodu oznacza, że za miesiąc, w którym przedsiębiorca zrezygnował z uprawnienia, oraz pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku kalendarzowego ustala najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe taką, jak na dużym ZUS.

 

ZUS od przychodu – dla kogo?

Składki ZUS uzależnione od przychodu będą mogli opłacać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali przychód nieprzekraczający 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę

30 x 2.100 zł = 63.000 zł.

średni miesięczny przychód to 5.250 zł. 

Istotna jest kwota netto, czyli bez podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę wprowadzoną w kwietniu 2018 r. ulgę na start oraz tzw. „mały ZUS” przedsiębiorcy, który rozpoczęli działalność po 30 kwietnia i będą spełniać warunki do skorzystania z opłacania składek ZUS od przychodu mogą korzystać z preferencji w opłacaniu składek ZUS aż do 67 miesięcy,

  • 6 pełnych miesięcy ulgi na start 
  • 24 pełne miesiące tzw. małego ZUS,
  • 36 miesięcy ZUS od przychodu.

 

ZUS od przychodu – ile można na tym skorzystać?

Jeżeli przedsiębiorca, który przez cały rok 2018 prowadził działalność gospodarczą  uzyskał w roku tym wynagrodzenie 63.000 zł i chce skorzystać z obliczania składek ZUS od przychodu powinien dokonać następujących obliczeń:

  1. ustalenie przeciętnego miesięcznego przychodu

Przychód taki oblicza się mnożąc roczny przychód razy 30 i dzieląc przez liczbę dni kalendarzowych prowadzonej działalności.

(63.000 x 30) / 365 = 5178,08 = 5.178

  1. sprawdzenie (lub obliczenie) współczynnika

Współczynnik na rok 2019 wynosił będzie najprawdopodobniej 0,5151. Rzeczywistą jego wysokość poznamy na przełomie listopada i grudnia 2018 r

  1. wyliczenie podstawy do ubezpieczenia

Podstawę obliczamy mnożąc przeciętny miesięczny przychód razy współczynnik

5178 x 0,5151 = 2.667,18 = 2.667

  1. obliczenie składek społecznych ZUS

Przy takiej podstawie składki społeczne wynosić będą 909,18 zł

 

ZUS od przychodu – ile skorzysta przedsiębiorca?

Składki społeczne w 2019 r. wynosić będą najprawdopodobniej 974,65 zł, w związku z tym przedsiębiorca, który w 2018 r. osiągnął przychód 63.000 zł i zdecydował się na opłacanie w 2019 r. składek ZUS od przychodu zapłaci o 65,47 zł mniej niż przedsiębiorca opłacający duży ZUS.

Składki społeczne w 2019 r. wynosić będą najprawdopodobniej 974,65 zł, w związku z tym przedsiębiorca, który w 2018 r. osiągnął przychód 30.000 zł i zdecydował się na opłacanie w 2019 r. składek ZUS od przychodu zapłaci o 541,17 zł mniej niż przedsiębiorca opłacający duży ZUS.

Opłacanie składek ZUS obliczanych od przychodu może być korzystne dla przedsiębiorców, którzy uzyskują niewielki przychód. Jeżeli przedsiębiorca będzie miał trudności z płynnością finansową może on skorzystać z takiej ulgi, aby zredukować koszty prowadzonej działalności.